„Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“


Finanční příspěvky

Příspěvky pro školní rok 2017/2018 

Vážení rodiče, na základě dohody kolegia učitelů, vedení Lycea a správní rady WSO jsou stanoveny níže uvedené příspěvky na školní rok 2017/18:

Mateřská škola: 2 500 Kč na dítě/školní rok
Třída s waldorfskými prvky (dále MŠTW)

Škola: 3 000 Kč na žáka/školní rok – u žáka v 1. třídě
Pro žáky v první třídě, vzhledem k finanční náročnosti prvotního nákupu specifických pomůcek a vybavení, je příspěvek vždy jednorázově navýšen na výše uvedenou částku.

Škola: 2 500 Kč na žáka/školní rok – u žáků ve 2. až 9. třídě
Rodiče 3 a více dětí na této škole, MŠTW a waldorfském lyceu v daném školním roce mohou (nemusí) využít snížený příspěvek ve výši 2 350,‐ Kč na žáka.

Družina: 200 Kč na žáka/školní rok – u žáka přihlášeného do školní družiny

Lyceum: 1 000 Kč na studenta/školní rok

 

Platby se posílají na účet WSO převodem nebo složenkou:

Transparentní účet WSO vedený u Fio banky:
2400434229/2010

 

Platby příspěvku mateřské škole, škole, družině a lyceu se posílají 1x ročně, a to vždy
k 15. srpnu nejpozději však do 30.9.
V případě finančních problémů s jednorázovou úhradou příspěvku v plné výši a po dohodě s třídním
učitelem je možné platby rozložit, ale je potřebné stanovit splátkový kalendář. Tuto skutečnost je
nutné také oznámit mailem osobě pověřené ve WSO evidencí příspěvků (kontakt naleznete zde).

Platby příspěvků škole a lyceu zasílejte prosím nejdříve k 1. 8. Platby příspěvků mateřské školce a
družině lze zasílat, až po nástupu do MŠ a přihlášení dítěte do školní družiny, nejpozději však do 30.9.

Platby se posílají pod variabilním symbolem (VS), který má každé dítě v mateřské škole
waldorfské třídy, žák školy a student lycea přidělen osobní a je platný po celou dobu studia,
docházky. Do poznámky pro příjemce uveďte i jméno, příjmení dítěte a třídu, aby při chybně
zapsaném VS, bylo možné tuto platbu dohledat a správně přiřadit.

Platby za MŠTW, školu, družinu a lyceum (od jednoho plátce) lze posílat najednou pod
jedním VS. Najednou lze poslat i platby za více dětí – VS pak použijte od nejstaršího dítěte a do
zprávy pro příjemce uveďte VS ostatních dětí. Bez uvedeného VS nelze platbu správně přiřadit!

Na všechny finanční dary (i příspěvky) poukázané WSO může být vydáno potvrzení o přijetí daru, kterým lze snížit daňový základ. Potvrzení obdrží do konce ledna každý, kdo odevzdá vyplněné formuláře.

Darovací smlouvy a Potvrzení naleznete zde >

 

Finanční dary v libovolné výši na podporu waldorfské školy v Porubě a waldorfského
lycea můžete posílat na účet WSO kdykoli v průběhu roku.

Příspěvky zajišťují nejnutnější materiály a specifické pomůcky pro výuku dětí v mateřské škole, žáků
na waldorfské škole, družině a lyceu. Příspěvky zároveň slouží k podpoře společných akcí dětí, rodičů i veřejnosti, k rozvoji školy a podpoře vzdělávání pedagogů, k podpoře spolupráce s dalšími školami aj. Z příspěvků jsou také hrazeny příspěvky na činnost Asociace waldorfských škol, a to ve výši 150 Kč/dítě/šk. rok.

Příspěvky jsou povinné v souladu s principem spravedlnosti a rovnosti.

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V SOULADU SE STANOVAMI SPOLKU PROBÍHÁ TAKTO:

Příspěvky pro mateřskou školu se rozdělují takto:
90 % pro třídu
5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů tříd a školy)
Další finanční dary pro MŠTW (mimo stanovených příspěvků) mohou být čerpány ve 100% výši.

Příspěvky pro školu se rozdělují takto:
70 % pro jednotlivé třídy
20 % pro školu
5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů tříd a školy)
Další finanční dary pro třídu či školu (mimo stanovených příspěvků) mohou být čerpány ve 100% výši.

Příspěvky pro družinu se rozdělují takto:
90 % pro družinu
5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů družiny)
Další finanční dary na činnost družiny (mimo stanovených příspěvků) mohou být čerpány ve 100%
výši.

Příspěvky pro lyceum se rozdělují takto:
70 % pro jednotlivé ročníky
20 % pro lyceum
5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů ročníků a lycea)
Další finanční dary na činnost ročníků a lycea (mimo stanovených příspěvků) mohou být čerpány
ve 100% výši.

Přehledy o celkovém objemu příspěvků a jejich čerpání dle tříd jsou k dispozici vždy v září za předešlý školní rok u třídních učitelů a zástupcům jednotlivých tříd ve spolku WSO.

 

Poznámka:
Výše příspěvku je platná pro celý daný školní rok. Jeho čerpání třídami, ročníky, školou a lyceem je
v průběhu školního roku nerovnoměrné, kdy největší podíl čerpání z tohoto příspěvku je právě na
začátku školního roku (to hlavně v první třídě a na nižším stupni).
Příspěvek je darem, kterým lze na základě potvrzení snížit daňový základ, proto se nepočítá s jeho
poměrovým vrácením dárci při přerušení studia dítěte v průběhu školního roku.
Mimořádné případy příchodu a odchodu žáka, studenta v průběhu školního roku (např. stěhování,
individuální plán studia, aj.) jsou řešeny individuálně.

 

Výbor spolku WSO, dne 31. 7. 2017