„Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“


Potvrzování darovacích smluv za rok 2018

Dobrý den, milí rodiče žáků třídy VV MŠ Větrná, WV ZŠ L. Štúra a SOŠ waldorfského Lycea,

jako každoročně i tento školní rok budou od ledna do června 2019 podepisovány osobami zastupujícími WSO tyto dokumenty:
„Smlouva o darování finančních prostředků“ – (s vyplněnými údaji o dárci, včetně výše darované částky, podepsaná dárcem a doručená ve dvojím vyhotovení)
„Potvrzení o darování finančních prostředků“ – (s vyplněnými údaji o dárci, včetně výše darované částky, doručené v jednom vyhotovení)

Tyto dokumenty mohou být uplatněny jako doklad pro účely daňového přiznání k dani z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb.

Výše uvedené formuláře, přiložené v této zprávě, je možné si také stáhnout přímo ZDE:

Darovací smlouva WSO 2018 | formát PDF
Darovací smlouva WSO 2018 | formát Word

Potvrzení o daru 2018 | formát PDF
Potvrzení o daru 2018 | formát Word

Uvedené doklady si každý žadatel (jako dárce) vytiskne a požadované údaje o dárci do nich vyplní.

Doklady v požadovaném počtu výtisků (s přiloženým lístečkem se jménem dítěte, třídou a přiděleným variabilním symbolem) žadatelé doručí na níže uvedená místa:

 • prostřednictvím rodiče žáků základní školy nebo jejich dítěte k okénku p. školnice
  umístěného uvnitř hlavního vchodu školy L. Štúra 1085 v Ostravě – Porubě, nebo do
  označené schránky (krabice) WSO u školní družiny a to v pracovní dny od 6.30 hod do
  16.30 hod
 • prostřednictvím rodiče studenta Lycea nebo jejich dítěte na sekretariát SOŠW paní Káňové, na shodné adrese se ZŠW, Ľ. Štúra 1085 v Ostravě – Porubě, tel. 596628813 v pracovní dny od 7.00 hod do 15. 00 hod.
 • prostřednictvím rodiče dětí mateřské školy MŠ Větrná p. učitelce Janě Górné nebo
  p. vedoucí paní učitelce Janě Polčákové v pracovní dny od 7.00 hod do 16.00 hod.

V letošním roce byla pověřena evidencí a kontrolou dokumentů předaných dárci členka WSO
a zástupce za 1. třídu paní Monika Krejzková, tel. 775 302 875, e-mail: monika.krejzkova@gmail.com.

Kontrola obdržených dokladů spočívá v přidělení čísla smlouvy, jeho doplnění do smluv a potvrzení, v ověření shody darované částky s částkami přijatými od dárců na účet WSO v daném kalendářním roce.
Osoba pověřená kontrolou zprostředkovává také podepsání dokladů dvěma oprávněnými osobami zastupujícími WSO.

Protože všichni členové WSO jsou veskrze rodiče žáků MŠ, ZŠWO a SOŠW, kteří tyto činnosti
vykonávají dobrovolně při svých zaměstnaneckých poměrech a často bydlí a pracují i mimo Ostravu, nelze zajistit okamžité potvrzení a podepsání těchto dokladů.

Proto ti rodiče (dárci), kteří chtějí mít potvrzené doklady pro své zaměstnavatele do 14. 2., musí
doručit správně vyplněné doklady nejpozději do 31. 1.

Rodiče (dárci), kteří si vyplňují daňové přiznání sami, musí doručit správně vyplněné doklady
nejpozději do 15. 3. daného roku.

Pokud si nejste jisti výší částky uváděné do smlouvy, můžete si ji ověřit u osoby pověřené kontrolou smluv na výše uvedených kontaktech nebo ověření můžete také provést pohledem na účet WSO, kde si můžete ověřit i den připsání platby na účet WSO, který je rozhodující pro zdaňovací období.
Identifikace Vaší platby je v textu, který jste zapsali do zprávy pro příjemce nebo dle přiděleného VS vašemu dítěti, pod kterým byla platba připsána na transparentní účet WSO.

Transparentní účet WSO u Fio banky : číslo účtu: 2400434229 / 2010

Do částky daru jsou započítávány všechny částky zaslané dárcem bezhotovostně na účet WSO nebo částky v hotovosti uhrazené dárcem na základě příjmového dokladu, a to za všechny jeho děti navštěvující mateřskou školu, základní školu nebo lyceum.
Do darované částky se započítává roční příspěvek ve výši 2 500 Kč u dětí navštěvujících třídu
Hvězdičky s waldorfskými prvky při MŠ Větrná, u žáků waldorfské větve ZŠ L. Štúra ve výši 2 500 Kč (u tří a více sourozenců na škole částka 2 350 Kč na dítě), v první třídě 3 000 Kč, u dětí navštěvujících školní družinu příspěvek ve výši 200 Kč a dále částka dalších jiných finančních darů zaslaných dárcem na účet WSO a připsaných na účet v daném kalendářním roce.
(Do darované částky se nezapočítává platba 480 Kč a 720 Kč za družinu hrazená v září a v lednu na účet školy, která je poplatkem zřizovateli – tedy městu za provozování družiny).

Doklady doručené dárci do data 25. 1. mohou být zkontrolovány a po podpisu zástupců WSO předány dětem dárců jako přílohy při vydávání vysvědčení.

Doklady doručené dárci p. učitelce MŠ, do schránky u družiny v ZŠ a na sekretariát Lycea v ostatních uvedených termínech, budou zkontrolované, podepsané zástupci WSO a následně osobou provádějící kontrolu předány na sekretariát Lycea, kde si je mohou dárci vyzvednout, na ZŠ budou předány třídním učitelům, kteří je předají dětem dárců, v MŠ budou předány p. učitelce, která předá rodičům dětí.

Každý dárce obdrží jeden výtisk oboustranně podepsané darovací smlouvy a jedno potvrzení o daru podepsané zástupci WSO.
Jeden oboustranně podepsaný výtisk darovací smlouvy zůstává v účetní evidenci WSO, proto musí dárce doručit dva výtisky těchto smluv.

Potvrzení nebude dárci vydáno, pokud nedodá dva výtisky smlouvy, které budou jím podepsané a v nichž bude uvedená správná výše finančního daru za daný kalendářní rok.

Rozhodující pro výši daru započitatelnou v daném roce je datum připsání daru na účet WSO (ne datum, kdy byl zadán příkaz k úhradě). Na to prosím pozor při zasílání bezhotovostních plateb na konci kalendářního roku!

S ohledem na skutečnost, že zkontrolované doklady jsou podepisovány zástupci WSO jako balík
dokladů a nelze tak činit denně po vyzvednutí přijatých dokladů, musí dárce počítat s dobou vyřízení cca 5 pracovních dnů.
Lze udělat opodstatněnou výjimku v délce provedení kontroly a podpisu dokladu, avšak limitující pro její vyřízení je přítomnost podepisujících zástupců WSO v Ostravě.
Proto nedoporučujeme s touto eventualitou a kratším časem vyřízení dokladu kalkulovat.

Posledním požadavkem ze strany WSO na Vás dárce, je apel na včasné doručování Vašich dokladů, uvádění Vašich telefonních a e-mailových kontaktů ve Vámi vyplněných dokladech za účelem rychlé komunikace s dárcem, pokud se ve vyplněných údajích vyskytne chyba.

Děkuji za pochopení a spolupráci.
Monika Krejzková, členka WSO a zástupce za 1. třídu